دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷

دانلود پاورپوینت جدید تولید استیلن – ۱۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت جدید تولید استیلن – ۱۹ اسلاید         vدر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﻃﻮب، اﺳﺘﯿﻠﻦ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﮏ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﯿﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﻓﻊ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ vروش اول: مولد های مرطوب     مخزن کاربید a  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮد. …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت جدید مخلوط گازها – ۲۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت جدید مخلوط گازها – ۲۵ اسلاید         مخلوط های گازی که در این فصل بررسی می گردند تنها شامل گازهایی می باشند که میل به واکنش با یکدیگر ندارند و واکنش ناپذیر می باشند.  در یک مخلوط گازهای آرمانی، فرض بر این است که رفتار هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط بر رفتار گازهای …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت کاربردی آتشفشان شناسی – ۲۲۰ اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربردی آتشفشان شناسی – ۲۲۰ اسلاید         دانشجویان در پایان درس به هدفهای نهایی زیر دست خواهند یافت     1- شناسایی کلی آتشفشان و آشنایی با نمونه های بارز و مهم  جهانی     2-فراگیری منشا مواد آتشفشانی، رده بندی وویژگیهای شیمیایی آن     3-آموختن رده بندی فعالیتهای آتشفشانی و ویژگیهای هریک     4-آشنایی با حالات …

ادامه نوشته »