شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷

Step-Up to Surgery

Step-Up to Surgery

Step-Up to Surgery

COLOR PLATES after page . . . . . . . . . . . . . . . 176Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viiContributing Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ixAcknowledgments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiiiChapter 1. Surgical Physiology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Fluids and Electrolytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Hemostasis/Coagulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Surgical Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Chapter 2. Trauma and Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Chapter 3. Hernias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Chapter 4. Esophagus and Stomach. . . . . . . . . . . . . . . . 46Esophagus . . . . . . . . . . . . . . . ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *